FI:s kategorisering av kreditinstitut och filialer för tillsyn och tillsynsmetoder

Denna promemoria är en uppdaterad version av FI Dnr 16-13938 och redogör för hur Finansinspektionen delar in kreditinstitut som står under FI:s tillsyn i olika tillsynskategorier. Promemorian har kompletterats med en beskrivning av motsvarande klassificering av svenska filialer till kreditinstitut i andra EES-länder, vilka också står under FI:s tillsyn.

Genom tillsynskategoriseringen tillämpar FI EBA:s riktlinjer. Det huvudsakliga syftet med kategoriseringen är att visa hur FI tillämpar proportionalitet i arbetet med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP), som bland annat innefattar en bedömning av företagens interna kapital- och likviditetsutvärdering.

Laddar sidan