FI föreslår ny pelare 2-metod för pensionsrisk i kreditinstitut

Finansinspektionen presenterar här ett förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för pensionsrisk i kreditinstitut.

FI har tagit fram en ny metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav inom pelare 2 för pensionsrisk i kreditinstitut. Denna metod kommer att ersätta den nuvarande metoden, som finns beskriven i promemorian "Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk" (FI dnr 20-30073).

Enligt förslaget kommer metoden för att bedöma särskilt kapitalbaskrav grunda sig på Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag, FFFS 2019:21, och med de anpassningar som behövs för att tillämpa föreskrifterna i kreditinstitut och för FI:s tillsyn av kreditinstitut.

Frågor om remissen skickas till bankanalys@fi.se.

Synpunkter på FI:s förslag kan lämnas senast den 11 mars 2022 till finansinspektionen@fi.se. Ange diarienummer FI dnr 22-962.