Förtydligande i PM om uppdaterad pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisk vid värdepapperisering

FI har gjort ett förtydligande i den tidigare publicerade promemorian (2021-07-13) för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Förtydligandet som nu görs finns på sidorna 15 och 16 i promemorian.

Promemorian anger sedan tidigare att när det anses särskilt motiverat ur risksynpunkt, kan FI utvidga tillämpningsområdet till andra former av risköverföringar som kan ge upphov till väsentliga återflödesrisker i likhet med värdepapperisering.

Nu förtydligas att metoden till exempel är tillämplig för vissa banknära strukturer med alternativa investeringsfonder som hanterar utlåning.

Med utlåning avses både direkt och indirekt utlåning.