Konsolidering av AIF:er och andra liknande alternativa strukturer – förtydligande av begreppet utlåning i kapitaltäckningsdirektivet

Finansinspektionen publicerar i dag en promemoria där vi förtydligar vår syn på begreppet utlåning i punkten 2 i bilaga I till kapitaltäckningsdirektivet. Förtydligandet görs eftersom ett tidigare uttalande om konsolidering av alternativa investeringsfonder kan ha tolkats på olika sätt av olika marknadsaktörer.

Det tidigare uttalandet gjordes 2019 i en bilaga till promemorian FI:s syn på förutsättningar för verksamhet med bostadskrediter (FI dnr 19-1738). Där behandlade FI frågan om vilket konsolideringsbehov som finns när en moderbank – direkt eller indirekt – äger en alternativ investeringsfond (AIF) som förvärvar bolån från moderbanken. FI framförde där att en AIF som har som huvudsaklig verksamhet att förvärva lån från en moderbank och förvalta dem ägnar sig åt utlåning. Därmed ska en sådan AIF betraktas som ett finansiellt institut och alltså inte undantas från krav på konsolidering.

I den nu aktuella promemorian (FI dnr 23-1142) förtydligar vi att i begreppet utlåning bör också läggas förvärv och förvaltning av andra slags krediter än just bolån. Det innebär att konsolidering kan aktualiseras också för en AIF, eller en annan typ av alternativ struktur, vars huvudsakliga verksamhet består av att förvärva och förvalta andra slags krediter än bolån.