Effektivare bekämpning av marknadsmissbruk

2017-02-01 | Tal och debatt Marknad

En väl fungerande värdepappersmarknad är en förutsättning för en effektiv ekonomi. Det kräver i sin tur att värdepappersmarknaden har ett högt mått av integritet. En marknad där marknadsmissbruk och insiderhandel beivras på ett effektivt sätt gynnar företag, pensionsförvaltare och privatpersoner. Idag träder en ny lag om marknadsmissbruk i kraft. Lagen ska värna värdepappersmarknadens integritet och upprätthålla marknadens förtroende. Uppdraget att skydda marknadens integritet är fortsatt en utmaning men förutsättningarna att lyckas förbättras.

Den nya lagen innebär flera förändringar och förbättringar. Bland annat ändras ansvarsfördelningen mellan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen, samtidigt som samarbetet fördjupas. Myndigheterna ska gemensamt arbeta för effektivare bekämpning av oegentligheter på värdepappersmarknaden. Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen samarbetar nu nära för att säkra en bra hantering av tillsyn och sanktioner enligt det nya regelverket. Men det ligger också ett stort ansvar på banker och värdepappersbolag att säkra att regelverket följs.

Finansinspektionen kommer i fortsättningen att ha ansvaret för att utreda ringa överträdelser av bestämmelserna om marknadsmissbruk och de fall där det inte går att styrka uppsåt. Finansinspektionen får befogenhet att efter ansökan i domstol genomföra gryningsräder i verksamhetslokaler vid utredningen av marknadsmissbruk. Sanktionsavgifterna som Finansinspektionen kan besluta om höjs till betydande belopp.

Mer allvarliga misstänkta överträdelser ska hanteras av Ekobrottsmyndigheten som tidigare. Straffen för marknadsmissbruk har skärpts. Vid grova brott kan Ekobrottsmyndigheten även begära så kallat utvidgat förverkande. Det innebär att om det är klart mer sannolikt att egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet kan till exempel bilar och båtar tas i beslag. Sedan i somras kan Ekobrottsmyndigheten begära utvidgat förverkande upp till ett år efter att åtalspreskription inträtt. På så sätt blir lagens arm både starkare och längre.

Det straffbara området har därtill utökats genom att ytterligare ageranden kriminaliserats, till exempel att den som har insiderinformation får inte utnyttja detta för att återkalla eller ändra en order samt att handla om rådet eller uppmaningen grundar sig på insiderinformation. Även försök till marknadsmanipulation blir straffbart.

De nya bestämmelserna gäller inte bara handel med finansiella instrument på börser. Även handeln på alternativa handelsplattformar berörs. I sinom tid ska även handeln med utsläppsrätter omfattas.

Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten har tillsammans utvecklat samarbete kring och metoderna för utredningsarbetet. Myndigheterna kommer också träffas regelbundet för att säkerställa att de nya reglerna tillämpas effektivt. Att myndigheterna ska samarbeta är tydligt reglerat i den nya lagstiftningen. Ekobrottsmyndigheten har till exempel möjlighet att begära hjälp från Finansinspektionen redan innan en förundersökning inletts. Vi har även fördjupat samarbetet för att effektivisera lagföringen av misstänkta överträdelser med internationella inslag. EU:s regler ger Finansinspektionen möjligheter att använda sina utredningsbefogenheter inom hela EU.

De nya reglerna innebär också en anpassning till teknisk utveckling på en dynamisk marknad. Oavsett om otillåten marknadsmanipulation sker i traditionella kanaler eller på sociala plattformar kommer vi att gemensamt utreda misstänkta överträdelser. Vi har därigenom fått verktyg för att anpassa våra verksamheter till nya tekniska förutsättningar.
Den nya lagstiftningen stärker våra möjligheter att skydda värdepappersmarknadens integritet. Resultatet kan ge större tillit till marknaden. Det är bra för investerare och även för företag och banker som ger ut aktier, värdepapper eller certifikat. I förlängningen kan det stärka möjligheten för finansmarknaden att slussa kapital från sparare till investerare på ett effektivt och trovärdigt sätt, något som i sin tur kan bidra till en god ekonomisk utveckling i Sverige.

Eva Håkansson, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

Laddar sidan