Erik Thedéen: ansvarsfull rådgivning

2019-10-10 | Tal och debatt

”Ansvarsfull rådgivning ska styras uteslutande av kundens behov”, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i ett anförande på Swedsec.

  • Datum: 2019-10-10
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Swedsec – Ansvarsfull rådgivning

Inledning

Thedéen inledde sitt tal med att redogöra för kunskapsläget hos konsumenter på finansmarknaden och varför vi idag har många av de egentligen självklara konsumentsskyddreglerna, samt att det är tydligt vad syftet med dessa regler är.

"Rådgivning ska inte styras av något annat än kundens behov", sa Thedéen.

En ansvarsfull rådgivning där omsorgen om kunden står i centrum utgår från ett produktutbud som är anpassat för den målgrupp rådgivaren riktar sig till och där det inte finns någon skillnad i vilken ersättning man får för olika produkter. Utgångspunkten ska vara den enskilde konsumenten och de behov och mål som varje unik individ har. Sen väljer man vilken typ av investering som är lämplig att rekommendera.

"Med den utgångspunkten finns det bra förutsättningar för rådgivaren att ta sitt ansvar och lämna ett råd med omsorg om kunden", betonade Thedéen.

Olämpliga produkter?

En grundläggande förutsättning för att kunna lämna råd med omsorg är att man har ett produktutbud som är lämpligt. Vissa menar att man inte kan säga att finns något som heter olämpliga produkter utan att man alltid måste avgöra en produkts lämplighet i förhållande till vem som gör investeringen. Det kan kanske vara sant men när man pratar om konsumenter finns utan tvekan produkter som mycket sällan är lämpliga. Det kan vara så att risken är för hög, att avgifterna är för höga, eller att produkterna helt enkelt är för komplicerade.

Väldigt många konsumenter förstår inte ens grundläggande matematiska samband såsom till exempel procent och ränta på ränta.

"Det innebär att man också har svårt att förstå sambanden mellan risker, avgifter och avkastning och då är det uppenbart att för de allra flesta konsumenter så kommer många komplexa produkter aldrig kunna vara lämpliga investeringar ", poängterade Thedéen.

Thedéen framförde vidare att det är glädjande att disciplinnämnden för försäkringsdistribution i två avgöranden nyligen också slagit fast att konsumenter bara i undantagsfall kan anses ha den matematiska och finansiella kunskap, samt erfarenhet som krävs för att kunna bedöma de risker som är förknippade med vissa strukturerade produkter.

"Disciplinnämndens beslut är helt i linje med vår uppfattning och det är därför mycket bra att det nu blir tydligt att det är en del av god sed vid försäkringsdistribution. Vi ser det också som självklart att motsvarande praxis kommer att gälla vid bedömningen av vad som är god sed vid investeringsrådgivning", sa Thedéen.

Självreglering

Thedéen kommenterade vidare självregleringens roll på finansmarknaden och vilken betydelse såväl Swedsec som Insuresec haft för att höja kompetensnivån i branschen.

Självreglering är inte alltid lämpligt och det måste alltid finnas en balans mellan tillsyn och självreglering. I det här fallet anser FI att självregleringen är ett viktigt och fungerande komplement till FI:s tillsyn.

"När disciplinnämnderna fattar tuffa beslut så har det stor betydelse för självregleringens legitimitet" sa Thedéen.

Tillsynen

Thedéen redogjorde vidare för de tillsynsaktiviteter som Finansinspektionen för närvarande genomför avseende omsorgsplikt vid olika former av rådgivning.

Finansinspektionen granskar hur företagen tar fram sina produktutbud och hur man då hanterar produktstyrningsreglerna där särskilt målmarknaden för varje produkt är central. Vidare granskas hanteringen av intressekonflikter, provisioner och ersättningssystem till anställda. Genom detta finns det bättre förutsättningar att slutligen granska själva rådgivningstillfället och hur rådgivarna gör den så kallade lämplighetsbedömningen.

Avslutningsvis poängterade Thedéen att syftet med reglerna är att det ska vara kundens behov som är avgörande för vilka produkter man rekommenderar.

"Ett viktigt steg för att kunna sätta kundens behov i centrum är att det råder neutralitet i vilka ersättningar man får för olika produkter. Om affärsmodellen utgår från kunden och kundens behov och det inte finns några incitament att välja en viss produkt framför en annan så har man goda förutsättningar för att kunna lämna ansvarsfulla råd som är lämpliga för konsumenternas behov", avslutade Thedéen.