Karin Lundberg: Finansinspektionens syn på kapitalkrav och utdelningar

"När den ekonomiska osäkerhet som följt av pandemin nu börjar lösas upp är det dags att ompröva de åtgärder som vi införde under den akuta fasen". Det sa Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef på område Bank, när hon i dag talade på UBS årliga konferens för den Nordiska finanssektorn.

  • Datum: 2021-09-02
  • Talare: Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef Bank
  • Möte: UBS Annual Nordic Financial Services Conference

Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef på område Bank, talade om kapitalkrav och utdelningar i svenska banker. Talet hölls på engelska.

Karin Lundberg inledde med att notera att FI infört ett flertal åtgärder för att stärka kapital- och likviditetssituationen i bankerna för att upprätthålla kreditförsörjningen till allmänheten under krisen. FI införde också den extraordinära åtgärden att rekommendera att bankerna inte delade ut kapital till aktieägarna. Rekommendationen om utdelningar kommer att löpa ut i slutet på september och även i övrigt är det dags att börja planera för en ekonomisk återhämtning. FI avser bland annat att börja höja det kontracykliska kapitalbuffertvärdet och det är något som bankerna bör ta hänsyn till i sin kapitalplanering sa Karin Lundberg.

Vidare framhöll Karin Lundberg två fundamentala principer kring FI:s syn på kapitalkrav i svenska banker.

"Kapitalet ska kunna användas för att absorbera förluster under fortsatt drift för att minska risken för resolution eller avveckling av banken" samt att "kapitalkraven ska vara riskkänsliga för såväl företagsspecifika risker som risker i det finansiella systemet".

Slutligen meddelade Karin Lundberg att kapitalbeslut för de största bankerna, inklusive den nya pelare 2-vägledningen, kommer att tas i slutet av september. Information om de totala kapitalkraven, inklusive pelare 2-vägledning, kommer att finnas på fi.se under november i publikationen "Kapitalkrav för svenska banker".