Erik Thedéen: Rättvisande information är ett viktigt styrmedel

”För att allokera kapital effektivt behöver investerare kunna prissätta risker och möjligheter på hållbarhetsområdet. Det förutsätter att företagen som de investerar i lämnar tydlig, rättvisande och jämförbar information om hur verksamheten påverkas av hållbarhetsfaktorer, som klimatet, och om hur de arbetar för att ställa om. Att stärka denna informationskedja är i dag en central uppgift för både regelgivare och näringsliv, och många av de nya regelverken inom hållbar finans handlar om just detta.”

Det sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i en paneldiskussion på konferensen Den finansiella sektorns roll för ett hållbart samhälle som arrangerades av Svenska Bankföreningen, Svensk Värdepappersmarknad, Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening.

Datum: 2022-04-25
Talare: Erik Thedéen
Möte: Den finansiella sektorns roll för ett hållbart samhälle

Branschen träffas av många nya regelverk

EU har en ambitiös handlingsplan för hållbar finans. Det är bra eftersom den finansiella sektorn har en viktig roll att spela i omställningen. Intresset för hållbara investeringar och krediter ökar konstant men EU vill också driva på utvecklingen med hjälp av ny reglering, och en rad nya regleringar träder nu i kraft under en kort tidsperiod.

Vi är medvetna om att de nya regelverken innebär en hel del arbete för branschen. I flera fall träder dessutom olika delar av lagstiftningen i kraft vid olika tidpunkter. Finansinspektionen får många frågor om hur företag ska förhålla sig till olika typer av "regelglapp" som uppstår, fortsatte Erik Thedéen.

Vårt budskap till branschen är att det är viktigt att arbeta aktivt med implementeringen, om möjligt med utgångspunkt från de utkast som finns. Glappet kan inte användas som ursäkt för att vänta med att påbörja implementeringsarbetet. Det är också bra att dokumentera de antaganden och vägval som görs och att säkerställa att man har en beredskap för att anpassa sin verksamhet efterhand som reglerna blir klara och/eller mer vägledning kommer.

Vi på Finansinspektionen har nu stort fokus på att stödja och följa företagens implementeringsarbete. I takt med att lagstiftningen kommer på plats kommer vi också att bedriva allt mer aktiv tillsyn.

Att företag börjar arbeta med att sätta ett högre internpris för koldioxid är ett exempel där de kan börja förbereda sig, sa Erik Thedéen. Detta är något som föreslås vara obligatoriskt i de klimatstandarder för redovisning som tas fram på EU och global nivå. Vi vet att det mest effektiva sättet att minska utsläppen är att kostnaden för att släppa ut ökar. Genom att företag börjar använda ett högre pris på koldioxid kan drivkrafter inom företaget ändras och investeringsbeslut kan gå i en hållbar utveckling.