Johanna Fager Wettergren: Kraven på hållbarhetskompetens i styrelsen ökar

Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren höll i förra veckan en presentation om hållbarhet i styrelserummet på seminariet ESG, börsen och aktieägarvärdet – Styrelsens nya roll i omställningen, som arrangerades av Styrelseakademien, PWC och WWF.

  • Datum: 2023-05-24
  • Talare: Johanna Fager Wettergren
  • Möte: ESG, börsen och aktieägarvärdet - Styrelsens nya roll i omställningen


– Det krävs hållbarhetskompetens i styrelsen och med de nya regelverken ökar kraven. Det går inte nog att betona styrelsens ansvar, sa Johanna Fager Wettergren.

Styrelsen ansvarar för att förvalta bolaget i linje med bolagets och aktieägarnas intresse, vilket även inkluderar hållbarhet. Företagen ska både identifiera och hantera risker på ett korrekt sätt och säkerställa att de lever upp till de åtaganden som de gör. Grundprincipen är att hantera hållbarhetsrisker som drivare av finansiella risker, men även andra risker som till exempel anseenderisker.

Det är två regelverk som Finansinspektionen ser som särskilt viktiga för styrelseledamöter att vara uppmärksamma på.

Det handlar till att börja med om det nya direktivet för hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive. Frågan om transparent, relevant och tillförlitlig redovisning är oerhört central. Styrelsen ansvarar för att bolaget sköts enligt lagar och regler, bland annat att bolaget upprättar en årsredovisning i linje med kraven i årsredovisningslagen. Av det nya regelverket följer att hållbarhetsrapporten ska utgöra en del av årsredovisningen. Direktivet kommer dessutom att innehålla fler och mer detaljerade krav. Detta ställer i sin tur höga krav på processer, samarbete och styrning inom organisationen.

Därtill bör företagen vara uppmärksamma på förslaget till nytt direktiv, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D). Det väntas ställa krav på företagen att inte bara redovisa sina negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljö utan även att hantera dem, också i sina värdekedjor.