Resultat

2014

Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Genomförande av Solvens 2-direktivet

2014-12-02 | Remissvar Solvens 2

Finansinspektionen (FI) välkomnar den utveckling mot ett mer riskbaserat regelverk för försäkringsrörelse som Solvens 2-direktivet innebär.

2013

Remissvar om finansiella konglomerat

FI ser positivt på föreslaget till nya regler för finansiella konglomerat och grupper, men pekar på att det i vissa delar behövs förtydliganden och vägledning.

2012

Relationen mellan Solvens 2 och tjänstepensionsdirektivet

FI har lämnat ett remissvar på promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet.

Laddar sidan