Remissvar: Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

I promemorian föreslås att vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen där belopp anges i euro ska ändras i enlighet med EU-kommissionens tillkännagivande om höjda belopp i euro i Solvens 2-direktivet.

Det föreslås även att bestämmelserna om automatisk uppräkning av garantibelopp grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet tas bort.