Anknuten försäkringsförmedlare

En anknuten försäkringsförmedlare är en förmedlare som har ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera deras försäkringsprodukter. Dessa produkter får inte konkurrera med varandra och avtalet ska innebära att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter (uppsåtligen eller av oaktsamhet).

En anknuten försäkringsförmedlare ska söka tillstånd hos Finansinspektionen endast om den avser att distribuera följande produkter:

 • försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Ibips; kapitalförsäkringar), eller
 • sådana pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som är exponerat mot marknadsvolatilitet.

Processbeskrivning för tillståndsansökan finns nedan, och mer information om ansökan finns i föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Om den anknutne försäkringsförmedlaren inte ska distribuera ovannämnda försäkringsprodukter ska denne inte söka tillstånd hos Finansinspektionen. I stället ska försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått avtal med anmäla försäkringsförmedlaren för registrering hos Bolagsverket. Vid anmälan kontrollerar försäkringsföretaget att försäkringsförmedlaren uppfyller de krav som framgår av 2 kap 4 § andra stycket lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution innehåller mer information om anmälan för registrering hos Bolagsverket.

Ansökan om tillstånd

Ett tillstånd omfattar försäkringsbaserade investeringsprodukter och/eller sådana pensionsförsäkringar som avses i 7 kap 1 § lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Avgift

Avgiften för fysiska personer är 20 400 kronor och 26 400 kronor för juridiska personer.

Handläggningstid

Finansinspektionen fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Finansinspektionen börjar handlägga ärendet när avgiften kommit in.

Så här ansöker fysiska personer om tillstånd

1. Vad din ansökan ska innehålla och hur du skickar in handlingarna

En fysisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare fysisk person
 • En komplett ifylld bilaga 1 – ledningsprövning fysisk person. Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska du kommentera detta.
 • En meritförteckning.
 • Bevis på godkänt kunskapstest, enligt 4 kap. 8 § FFFS 2018:10.
 • Uppgift om löpande fortbildning och yrkesutveckling, enligt 4 kap. 11 och 12 §§ FFFS 2018:10.
 • Uppgift om du som sökande har eller kan väntas få nära förbindelser med någon som hindrar en effektiv tillsyn över dig som tillståndsinnehavare. Om nära förbindelser finns ska du även lämna uppgift om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser är definierade i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter att ansökan har kommit in, skickar vi ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet kommer med e-post.

Vi börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att underlaget i ärendet inte är komplett skickar vi ett kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen dröjer längre än två veckor från betalningsdatumet, förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

När vi prövar din ansökan hämtar vi in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket.

4. Beslutet

Finansinspektionens beslut skickas till dig med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

När du har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska du registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader från beslutsdatumet. Om du inte har gjort det inom denna tid, upphör tillståndet att gälla. Du får inte påbörja verksamheten förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Så här ansöker juridiska personer om tillstånd

1. Vad er ansökan ska innehålla och hur ni skickar in handlingarna

En juridisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person
 • En komplett ifylld bilaga 2 – ledningsprövning juridisk person för varje person som ingår i bolagets ledning. Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska personen som fyller i blanketten kommentera detta.
 • En meritförteckning för varje person som ingår i bolagets ledning.
 • Uppgift om vilka fysiska och juridiska personer som har ett innehav i det sökande företaget som överstiger tio procent och hur stort respektive innehav är. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.
 • Uppgift om den sökande juridiska personen har eller kan väntas få nära förbindelser med någon som hindrar en effektiv tillsyn över den sökande. Om nära förbindelser finns ska ni även lämna uppgift om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser är definierade i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter ansökan har kommit in skickar vi ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet kommer med e-post.

Vi börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att underlaget i ärendet inte är komplett skickar vi ett kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen dröjer längre än två veckor från betalningsdatumet, förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

Alla som ska ingå i ledningen för en juridisk person som bedriver försäkringsdistribution ska uppfylla kraven i 2 kap. 7 § första stycket 2 i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Vi hämtar in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket när vi prövar er ansökan.

Ledamöterna ska dessutom ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att ingå i ledningen och även i övrigt vara lämpliga. I 5 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution finns bestämmelser om vad som är tillräcklig insikt och erfarenhet. I detta kapitel finns det även information om vem som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person som distribuerar försäkringar.

I 5 kap. 2 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution framgår befattningar som anses ingå i ledningen för en juridisk person som distribuerar försäkringar.

4. Beslutet

Finansinspektionens beslut skickas till bolagets adress med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

När ni har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska ni registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader från beslutsdatumet. Om ni inte gör det inom denna tid upphör tillståndet att gälla. Ni får inte påbörja verksamheten förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Återkallelse av tillstånd

På försäkringsförmedlarens begäran kan delar av eller hela tillståndet återkallas. Anmälan om återkallelse av tillstånd är avgiftsfri och Finansinspektionen fattar beslut inom 60 dagar.

Anmälan om återkallelse av tillstånd ska skickas till finansinspektionen@fi.se.

Så här återkallar fysiska personer tillstånd

En anmälan om återkallelse av delar av tillståndet ska innehålla:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • uppgift om vilka delar av tillståndet som återkallas.

En anmälan om återkallelse av hela tillståndet ska innehålla:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • uppgift om att hela tillståndet ska återkallas.

Beslutet skickar vi till dig med posten.

Så här återkallar juridiska personer tillstånd

En anmälan om återkallelse av delar av tillståndet ska innehålla:

 • firmanamn
 • organisationsnummer
 • uppgift om vilka delar av tillståndet som återkallas
 • en kopia av styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll, alternativt motsvarande dokument vid kommanditbolag och handelsbolag, där det framgår att beslut om återkallelse av vissa tillstånd att bedriva försäkringsdistribution fattats.

En anmälan om återkallelse av hela tillståndet ska innehålla:

 • firmanamn
 • organisationsnummer
 • uppgift om att hela tillståndet ska återkallas.
 • en kopia av stämmoprotokoll, alternativt motsvarande dokument vid kommanditbolag och handelsbolag, där det framgår att beslut om återkallelse av hela tillståndet att bedriva försäkringsdistribution fattats.

Beslutet skickar vi till er med posten.

Läs mer

Senast granskad: 2020-04-09
Laddar sidan