Sidoverksam försäkringsförmedlare

En sidoverksam försäkringsförmedlare måste ha tillstånd av Finansinspektionen för att bedriva försäkringsdistribution. En sidoverksam försäkringsförmedlare har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkesverksamhet och får bara distribuera försäkringsprodukter som kompletterar en vara eller en tjänst kopplad till den verksamhet förmedlaren bedriver som huvudsaklig yrkesverksamhet.

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) innehåller mer information om tillståndsansökan.

Ansökan om tillstånd

Avgift

Avgiften för fysiska personer är 22 000 kronor och 28 000 kronor för juridiska personer, om ansökan gäller tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt

 • en eller flera livförsäkringsklasser, eller
 • både livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser.

Avgiften för fysiska personer är 15 000 kronor och 22 000 kronor för juridiska personer, om ansökan endast gäller tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser.

Handläggningstid

Finansinspektionen prövar ärendet inom 60 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig. Om anmälan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden. Finansinspektionen påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Så här ansöker fysiska personer om tillstånd

1. Vad ansökan ska innehålla och hur du skickar in handlingarna

En fysisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Ansökan om tillstånd som sidoverksam försäkringsförmedlare – fysisk person
 • En komplett ifylld bilaga 1 – ledningsprövning fysisk person (ledningsprövningsblankett). Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska du kommentera detta.
 • En meritförteckning.
 • Bevis på godkänt kunskapstest, enligt 4 kap. 8 § FFFS 2018:10.
 • Uppgift om löpande fortbildning och yrkesutveckling, enligt 4 kap. 11 och 12 §§ FFFS 2018:10.
 • Uppgift om du som sökande har eller kan väntas få nära förbindelser med någon som hindrar en effektiv tillsyn över dig  som tillståndsinnehavare. Om nära förbindelser finns ska du även lämna uppgift om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser är definierade i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.

Förutom ovanstående handlingar ska ansökan även innehålla den ifyllda blanketten Anmälan om ansvarsförsäkring. Det är försäkringsgivaren, inte du som sökande, som ska fylla i och skicka in anmälan om ansvarsförsäkring till oss. Läs mer om ansvarsförsäkring.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter att ansökan har kommit in, skickar vi ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet kommer med e-post.

Vi börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att underlaget i ärendet inte är komplett skickar vi ett kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen dröjer längre än två veckor från betalningsdatumet, förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

När vi prövar din ansökan hämtar vi in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket.

4. Beslutet

Finansinspektionens beslut skickas till dig med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

När du har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska du registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader från beslutsdatumet. Om du inte har gjort det inom denna tid, upphör tillståndet att gälla. Du får inte påbörja verksamheten förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Så här ansöker juridiska personer om tillstånd

1. Vad er ansökan ska innehålla och hur ni skickar in handlingarna

En juridisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Ansökan om tillstånd som sidoverksam försäkringsförmedlare – juridisk person
 • En komplett ifylld bilaga 2 – ledningsprövning juridisk person (ledningsprövningsblankett) för varje person som ingår i bolagets ledning. Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska personen som fyller i blanketten kommentera detta.
 • En meritförteckning för varje person som ingår i bolagets ledning.
 • Uppgift om vilka fysiska och juridiska personer som har ett innehav i det sökande företaget som överstiger tio procent och hur stort respektive innehav är. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.
 • Uppgift om den sökande juridiska personen har eller kan väntas få nära förbindelser med någon som hindrar en effektiv tillsyn över den sökande. Om nära förbindelser finns ska ni även lämna uppgift om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser är definierade i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.

Förutom ovanstående handlingar ska ansökan även innehålla den ifyllda blanketten Anmälan om ansvarsförsäkring. Det är försäkringsgivaren, inte den sökanden, som ska fylla i och skicka in anmälan om ansvarsförsäkring till oss. Läs mer om ansvarsförsäkring.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter ansökan har kommit in skickar vi ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet kommer med e-post.

Vi börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att underlaget i ärendet inte är komplett skickar vi ett kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen dröjer längre än två veckor från betalningsdatumet, förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

Alla som ska ingå i ledningen för en juridisk person som bedriver försäkringsdistribution ska uppfylla kraven i 2 kap. 7 § första stycket 2 i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Vi hämtar in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket när vi prövar er ansökan.

Ledamöterna ska dessutom ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att ingå i ledningen och även i övrigt vara lämpliga. I 5 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution finns bestämmelser om vad som är tillräcklig insikt och erfarenhet. I detta kapitel finns det även information om vem som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person som distribuerar försäkringar.

4. Beslutet

Finansinspektionens beslut skickas till bolagets adress med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

När ni har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska ni registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader från beslutsdatumet. Om ni inte gör det inom denna tid upphör tillståndet att gälla. Ni får inte påbörja verksamheten förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Återkallelse av tillstånd

På försäkringsförmedlarens begäran kan delar av eller hela tillståndet återkallas. Anmälan om återkallelse av tillstånd är avgiftsfri och Finansinspektionen fattar beslut inom 60 dagar.

Anmälan om återkallelse av tillstånd ska skickas till finansinspektionen@fi.se.

Så här återkallar fysiska personer tillstånd

En anmälan om återkallelse av delar av tillståndet ska innehålla:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • uppgift om vilka delar av tillståndet som återkallas

En anmälan om återkallelse av hela tillståndet ska innehålla:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • uppgift om att hela tillståndet ska återkallas

Beslutet skickar vi till dig med posten.

Så här återkallar juridiska personer tillstånd

En anmälan om återkallelse av delar av tillståndet ska innehålla:

 • firmanamn
 • organisationsnummer
 • uppgift om vilka delar av tillståndet som återkallas
 • en kopia av styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll, alternativt motsvarande dokument vid kommanditbolag och handelsbolag, där det framgår att beslut om återkallelse av vissa tillstånd att bedriva försäkringsdistribution fattats.

En anmälan om återkallelse av hela tillståndet ska innehålla:

 • firmanamn
 • organisationsnummer
 • bekräftelse på att hela tillståndet ska återkallas.
 • en kopia av stämmoprotokoll, alternativt motsvarande dokument vid kommanditbolag och handelsbolag, där det framgår att beslut om återkallelse av hela tillståndet att bedriva försäkringsdistribution fattats.

Beslutet skickar vi till er med posten.

Läs mer

Senast granskad: 2020-04-16
Laddar sidan