Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Företag med tillstånd av FI att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt EU-förordning 2020/1503 är enligt artikel 16.1 skyldiga att varje år lämna en förteckning över projekt som finansierats genom plattformen.

För varje projekt ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ange:

  • Projektägare och det belopp som anskaffats.
  • Det utfärdade instrumentet enligt definitionen i artikel 2.1 b, m och n.
  • Aggregerad information om investerarna och investerade belopp uppdelat efter investerarnas skatterättsliga hemvist, med uppdelning mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare.

Rapporteringsformat

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har utarbetat enhetliga standarder och format som fastställts av EU-förordning 2022/2120 om tekniska genomförandestandarder. Vilken information samt vilka format och standarder som ska användas för rapporteringen till FI framgår av bilaga tabell 2 i EU-förordning 2022/2120. Informationen skickas till FI elektroniskt i formatet csv (semikolonseparerad textfil) eller xlsx (excel) till rapportering@fi.se.

Rapporteringsperiod

Informationen rapporteras för varje kalenderår (1 januari till 31 december) senast i slutet av februari påföljande kalenderår. Första rapporteringstillfälle är 29 februari 2024.


Senast granskad: 2024-02-06