Undersökning om riskhantering

FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.

Slutdatum: 2021-05-17

Företaget som undersökts

Nasdaq Clearing AB

Varför har vi gjort denna undersökning? 

Den 11 september 2018 förklarades en av Nasdaq Clearing AB:s clearingmedlemmar vara på obestånd. Med anledning av denna händelse inledde Finansinspektionen i december 2018 en undersökning angående Nasdaq Clearings riskhantering. Undersökningen fokuserade på förhållandena så som de såg ut vid tiden för obeståndshändelsen.

Samtidigt inleddes tre ytterligare undersökningar, vilka har avslutats genom Finansinspektionens beslut den 26 januari 2021 om att ge Nasdaq Clearing en varning förenad med en sanktionsavgift.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har utmynnat i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister i företagets riskhantering, bland annat när det gäller beräkningen av marginalsäkerheter och storleken på obeståndsfonden. Nasdaq Clearing har gett in en plan med åtgärder som företaget påbörjat och förklarat sin avsikt att fullgöra i syfte att åtgärda nämnda brister. Med hänsyn till det finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.

Finansinspektionen kommer att följa upp Nasdaq Clearings åtgärder i den löpande tillsynen.

Laddar sidan