FI avslutar utredning av Smoltek Nanotech Holding

FI har utrett om Smoltek Nanotech Holdning överträtt artikel 17 om offentliggörande av insiderinformation och artikel 18 insiderförteckningar i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Utredningen resulterade i en sanktion.

Slutdatum: 2022-10-14

Företaget som utretts

Smoltek Nanotech Holding AB 

Varför har vi gjort denna utredning?

Finansinspektionen har genomfört en utredning i syfte att utreda misstänkta överträdelser av artiklarna 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning
(Mar) i samband med att Smoltek den 11 februari 2019 kl. 22.00 offentliggjorde information om att bolaget skulle genomföra en garanterad företrädesemission.

Finansinspektionens utredning har föregåtts av att Spotlights disciplinnämnd gav Smoltek en allvarlig erinran samt ett vite på 240 000 kronor (motsvarande en årsavgift) för en konstaterad överträdelse av artikel 17 i Mar.

Vad har vi kommit fram till?

Utredningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.