ESRB vägleder om makrotillsyn

2014-03-04 | ESRB Nyheter Stabilitet

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, ger vägledning för hur EU-länderna kan använda makrotillsynsverktygen. Finansinspektionen (FI) har nyligen fått ett förnyat uppdrag att arbeta med finansiell stabilitet. Det innebär både tillsyn av de finansiella företagen och ett samlat ansvar för samtliga så kallade makrotillsynsverktyg.

Bakgrunden till vägledningen är EU:s nya kapitaltäckningsregler (CRD 4/CRR) som trädde i kraft vid årsskiftet. ESRB har tagit fram en rapport och en handbok.

Handboken riktar sig till nationella makrotillsynsorgan och ger en konkret vägledning om hur makrotillsynsverktyg kan användas. Handboken diskuterar verktygens mål och effekter samt vilka indikatorer som kan användas för att tillämpa verktygen. Den beskriver också de juridiska förutsättningarna för att använda de olika verktygen. Vägledning ges för följande verktyg:

  • Kontracykliska kapitalbufferten
  • Verktyg kopplade till fastighetsmarknaden
  • Verktyg för hantering av systemviktiga banker och strukturella systemrisker
  • Verktyg kopplade till likviditetsrisker
  • Användning av Pelare 2 i makrotillsynssyfte
  • Nationella flexibilitetsåtgärder, såsom höjda kapital- och likviditetskrav

Rapporten ger en övergripande beskrivning av hur olika makrotillsynsverktyg kan användas. Den är riktad till beslutsfattare i medlemsländerna, EU-organ, marknadsaktörer, internationella organ och forskare.

Systemrisknämnden har dessutom publicerat en process för utvärdering av nya makrotillsynsåtgärder. Enligt EU:s nya kapitaltäckningsregler har ESRB en viktig roll i att bedöma lämpligheten i vissa makrotillsynsåtgärder på nationell nivå. ESRB publicerar nu en process för hur denna bedömning ska göras.