Esma ger svar om tekniskt format för inrapportering av årsredovisningar

Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att rapportera in årsredovisningar till nationella tillsynsmyndigheter. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har nu publicerat svar på de synpunkter som kommit in på myndighetens förslag från 2015 kring detta.

Fram till den 18 januari förra året har intressenter kunnat lämna in synpunkter på ett förslag i form av ett samråd som Esma publicerade den 25 september 2015, "Consultation Paper on the Regulatory Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF)" (2015/ESMA/1463).

Strax före jul, den 21 december, publicerade Esma ett uttalande som ger återkoppling till de synpunkter som kommit in.

Esma framhåller bland annat att det tekniska formatet "Inline XBRL" är den teknologi som lämpar sig bäst för att uppfylla de krav som EU ställer för inrapportering av årsredovisningar. Ett skäl till detta är att formatet kan läsas på både mänsklig och maskinell väg. Det väntas också kunna göra det möjligt för mottagare att analysera stora mängder finansiell information.

Esma meddelar även att emittenter måste upprätta sina årsredovisningar i XHTML-format (Extensible Hyper Text Markup Language). Detta format är mänskligt avläsningsbart och kan läsas med standardwebbläsare, utan behov av specialtillbehör. Finansiella rapporter (räkningar) som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) måste märkas upp med hjälp av XBRL (Extensible Business Reporting Language). Genom Inline XBRL-formatet kommer XBRL-data att vara inbäddade direkt i XHTML-dokumentet.

Uttalandet slår också fast att den taxanomi som publiceras av IFRS Foundation (IFRS Taxonomy) ska användas för finansiella rapporter som upprättats i enlighet med IFRS. För att underlätta blir det tillåtet att bara märka de primära finansiella rapporterna (och inte noterna) med taxanomin under de två första åren. I en framtid kan Esma komma att utvidga kravet till att även omfatta andra delar av årsredovisningen samt att omfatta redovisning upprättad i enlighet med andra redovisningsstandarder än IFRS.

I sitt fortsatta arbete kommer Esma att utveckla detaljerade tekniska regler och genomföra fälttest av den föreslagna lösningen. Därefter kommer Esma att ta fram en teknisk standard som planeras att skickas EU-kommissionen för godkännande kring årsslutet 2017.