FI-kommentar om tilläggsmarginalsäkerheter för valutaterminer

FI välkomnar och står bakom de uttalanden som de europeiska tillsynsmyndigheterna, Esa, gjorde om tilläggsmarginalsäkerheter för valutaterminer den 24 november 2017.

Det nya regelverket för hanteringen av tilläggsmarginalsäkerheter ("variation margin") för fysiskt avvecklade valutaterminer träder i kraft den 3 januari 2018. Regelverket bygger på internationella standarder. Det har uppmärksammats att standarderna fått en mer begränsad tillämpning utanför EU när det gäller transaktioner med vissa typer av motparter. Esa har därför tagit fram ett förslag till ändring av de tekniska standarderna avseende riskreduceringstekniker för OTC derivat som inte clearas av en central motpart för att harmonisera tillämpningen med vad som gäller utanför EU.

Det finns ingen möjlighet från FI:s, eller Esas, sida att medge undantag från de regler som träder ikraft den 3 januari 2018, men FI noterar den översyn av reglerna som inletts. FI arbetar med riskbaserad tillsyn och kommer i linje med det att på lämpligt sätt följa företagens agerande och regelefterlevnad även inom detta område.

Läs mer

Laddar sidan