EBA uppmanar finansföretag att snabba på förberedelser för brexit

2018-06-29 | Brexit EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett yttrande där de pekar på olika risker för företag i den finansiella sektorn med att inte vara tillräckligt förberedda för en hård brexit – ett brittiskt utträde ur unionen innan ett avtal med EU finns på plats och utan någon övergångsperiod. EBA uppmanar tillsynsmyndigheter i EU-länderna att se till att företagen nu förbättrar sina riskbedömningar och förberedelser inom ett antal områden.

I ett yttrande som finns publicerat på EBA:s webbplats framhåller EU-myndigheten att företagen inom den finansiella sektorn behöver öka tempot i sina förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU i mars nästa år. EBA bygger sin bedömning på granskningar som gjorts av tillsyns- och resolutionsmyndigheter i EU-länderna om företagens planering inför brexit.

Finansinspektionen publicerade i juni en bedömning av konsekvenserna av brexit för den svenska finansmarknaden. Där framhöll FI att tillgång till central motpartsclearing i Storbritannien samt avtal som träffas innan Storbritannien lämnar EU är viktiga frågor att hantera för de svenska bankerna.

Utöver riskbedömning och beredskap inför brexit pekar EBA:s yttrande också på vikten av kundkommunikation; att banker ska kunna kommunicera vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att kunderna påverkas negativt och vilka avtalsvillkor som påverkas.