FI avskriver tidigare föreläggande om Landshypotek Banks värderingar

2018-02-15 | Nyheter Sanktioner Bank

Finansinspektionen beslutade i juni 2017 om att förelägga Landshypotek Bank att ändra sin värderingsmetod för säkerställda obligationer. Detta beslut överklagades av banken.

Under handläggningen i förvaltningsrätten har FI och banken fört fortsatta diskussioner. Banken har nu accepterat att göra vissa justeringar i sin värderingsprocess och kommer framöver att beakta ytterligare information i sin värderingsmetod som kommer att börja gälla från den 30 juni 2018.

FI har nu bedömt att de åtgärder som banken åtagit sig att vidta sammantaget utgör sådana omständigheter som förändrar förutsättningarna för FI:s föreläggande. FI upphäver därmed tidigare föreläggande och avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Laddar sidan