Förslag till ändrade regler om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ändringarna är en följd av nya redovisningsregler för leasingavtal (IFRS 16).
De ändrade redovisningsföreskrifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2019. De ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 29 augusti 2018. Ange diarienummer FI Dnr 18-1277.

Frågor om remissen besvaras av Anita Enström: på tfn 08-408 986 34 eller e-post anita.enstrom@fi.se, och Lena Boregård: på tfn 08-408 983 26 eller e-post lena.boregard@fi.se.