Instruktionsfilm om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Europiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en första instruktionsfilm i en serie om det kommande elektroniska rapporteringsformatet Esef (European Single Electronic Format). Filmen ger en introduktion till hur emittenter som omfattas av redovisningstillsyn ska skicka in sina års- och koncernredovisningar till de nationella myndigheterna. I Sverige är det FI som kommer att ta emot dessa rapporter.

Esma har tidigare tagit fram en teknisk standard om ett enhetligt elektroniskt format för rapportering av års- och koncernredovisningar för alla medlemsländer i EU. Dessa nya regler planeras träda i kraft år 2020.

När reglerna antagits av EU-kommissionen kommer det nya sättet att rapportera beröra års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare. Reglerna ska antas i form av en förordning och kommer att påverka alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Avsikten är att det elektroniska formatet både ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Den instruktionsfilm som Esma nu publicerar är den första i en serie, där Esma löpande kommer att återkomma till marknaden med information om införandet av Esef.