FI tillämpar riktlinjer för utkontraktering

2019-07-04 | Regler EBA Nyheter Marknad Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för utkontraktering.

Den 25 februari 2019 publicerade EBA riktlinjer för utkontraktering (EBA/GL/2019/02), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Syftet med riktlinjerna är att precisera de interna styrningsarrangemang, inklusive sund riskhantering, som kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar bör tillämpa vid utkontraktering.

Företag som omfattas av riktlinjerna

Riktlinjerna gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan