Internationell rapport om klimat och finansmarknad

Det globala nätverket NGFS (Network for Greening the Financial System), där FI ingår, har publicerat en rapport, ”A call for action”. I rapporten summeras erfarenheter och rekommendationer läggs fram när det gäller hur centralbanker och tillsynsmyndigheter kan arbeta med frågor om klimatrelaterade finansiella risker.

De finansiella företagen och det finansiella systemet måste kunna hantera de risker och utmaningar som följer av klimatförändringarna. Detta innebär i sin tur att centralbanker och tillsynsmyndigheter också får en viktig roll i detta. Och eftersom det handlar om globala problem är ett brett internationellt samarbete nödvändigt. Den franska centralbanken Banque de France tog i december 2017 initiativ till bildandet av nätverket. Inledningsvis bestod nätverket av åtta centralbanker och tillsynsmyndigheter – däribland FI. NGFS har sedan dess vuxit snabbt, och har nu 35 medlemmar, plus ett antal observatörer.

Rapporten bygger delvis på det arbete som bedrivits inom nätverkets arbetsgrupper. I rapporten finns rekommendationer riktade dels till centralbanker och tillsynsmyndigheter, dels till det politiska systemet. Rekommendationerna är i tillämpliga delar också relevanta för finansiella företag.

I rekommendationerna betonas bl.a. att klimatrelaterade risker ska integreras som en naturlig del i analyser av finansiell stabilitet, liksom i den löpande tillsyn som tillsynsmyndigheter bedriver gentemot de finansiella företagen, en uppgift som FI arbetar aktivt med. Vidare rekommenderas centralbanker att i sin tillgångsförvaltning ta höjd för dessa frågor. Flera av rekommendationerna berör dessutom på olika sätt åtgärder för kunskapsuppbyggnad, utvecklade av enhetliga och accepterade definitioner och s.k. taxonomier, bättre redovisning och bättre data. Bristerna på dessa områden är en av dom stora utmaningarna i arbetet.

På lite sikt kommer NGFS att publicera mer detaljerade riktlinjer och information kring hantering av klimatrelaterade risker, om scenarioanalyser och riktlinjer för hur hållbarhetskriterier ska kunna integreras i centralbankernas portföljförvaltning.

Läs mer

Laddar sidan