Ändrade regler för värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

FI har beslutat om ändringar i de föreskrifter som reglerar värdepappersfonder respektive förvaltare av alternativa investeringsfonder, FFFS 2013:9 och FFFS 2013:10. Syftet är att effektivisera tillsynen.

Ändringarna innebär att fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till FI. Samtidigt ändras tidpunkten för att rapportera innehav i värdepappersfonder och specialfonder. Detta för att minska administrationen och underlätta rapporteringen för fonderna.

Dessutom införs bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappersfond eller specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året. Detta är en anpassning till EU-regler.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.