Covid-19-relaterade hyreslättnader – uttalande från Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande föranlett av att EU ännu inte hunnit med det allra sista steget i proceduren för att godkänna en ändring av IFRS 16, Leasingavtal. Ändringen antogs av IASB i maj 2020 och handlar om en förenkling i redovisningen vid hyreslättnader som erhållits till följd av covid-19.

Uttalandet är en rekommendation till tillsynsmyndigheterna med ansvar för redovisningstillsyn. Myndigheterna uppmanas att inte prioritera tillsynsåtgärder till följd av att en emittent tillämpar ändringen av IFRS 16 i sin finansiella rapportering innan ändringen har blivit godkänd för tillämpning inom EU. Uppmaningen gäller under förutsättning att EU-parlamentet och Rådet inte invänder mot EU-kommissionens tidigare godkännande av ändringen.