FI tillämpar riktlinjer för likviditetsstresstester i fonder

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder.

Den 16 juli 2020 publicerade Esma översättningar av riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-897). Riktlinjerna grundar sig på artikel 16.1 i Esma-förordningen.

Riktlinjer gäller i samband med likviditetsstresstester för dessa fonder, från och med den 30 september 2020.

Syftet med riktlinjerna är att etablera konsekventa, effektiva och ändamålsenliga tillsynsmetoder inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och säkra gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen. I synnerhet är syftet att öka standarden på samt konsekvensen och i vissa fall frekvensen hos de likviditetsstresstester som redan genomförs och att främja nationella behöriga myndigheters enhetliga tillsyn av likviditetsstresstester.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.