FI uppmärksammar fonder på regler om likviditetsriskhantering

2021-01-07 | Fond Esma Nyheter Marknad

FI har, efter initiativ av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), utvärderat hur värdepappersfonder i Sverige följer de regler som finns för hantering av likviditetsrisker. Vi vill nu uppmärksamma branschen på ett urval relevanta regler och vad FI förväntar sig av företagen framöver.

Tillsynsaktiviteten som genomförts under året har varit indelad i två steg och syftat till att säkerställa att värdepappersfonder följer de regler som finns för hantering av likviditetsrisker.

I ett första steg analyserade FI samtliga svenska förvaltare av värdepappersfonder och specialfonder genom en kartläggning. I ett andra steg har FI genomfört en fördjupad analys av nio förvaltare av värdepappersfonder som placerar i företagsobligationer eller aktier i mindre bolag.

Eftersom en del av analyserna kan vara av vikt för branschen som helhet vill FI här kortfattat redogöra för de viktigaste slutsatserna. FI kommer också att under 2021 publicera en tillsynsrapport i ämnet.

FI vill vidare understryka vikten av att samtliga bolag tillämpar de riktlinjer för likviditetsstresstester som trädde i kraft den 30 september 2020. FI kan under 2021 komma att följa upp bolagens tillämpning av riktlinjerna.

FI kan också komma att följa upp enskilda bolag genom undersökningar i syfte att granska enskilda bolags hantering av likviditetsrisker.

Laddar sidan