Förslag till ändrade föreskrifter på grund av sänkning av kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen föreslår att det kontracykliska buffertvärdet fastställs till 0 procent från och med den 16 mars 2020.

Spridningen av coronaviruset leder till ekonomiska störningar i omvärlden och i Sverige. Det råder stor osäkerhet om den fortsatta utvecklingen och hur omfattande effekterna blir. De ekonomiska störningarna och den ökade osäkerheten påverkar det finansiella systemet negativt.

När ekonomin drabbas av störningar är det viktigt att säkra att kreditförsörjningen fungerar väl. Företag och hushåll kan behöva låna för att upprätthålla produktion, investeringar och konsumtion.

Finansinspektionen (FI) föreslår därför en sänkning av det kontracykliska buffertvärdet. Åtgärden görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen av coronaviruset och spridningen av covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin.

FI föreslår därför att buffertvärdet ska sänkas med 2,5 procentenheter och fastställas till 0 procent. Enligt förslaget ska det nya buffertvärdet tillämpas från och med den 16 mars 2020. FI räknar med att inte ändra den nya buffertnivån de närmsta tolv månaderna. Det innebär att en eventuell efterföljande höjning inte förväntas börja gälla förrän tidigast i mars 2022.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 16 mars 2020.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas via e-post till viktor.thell@fi.se senast kl. 10 den 16 mars 2020. Ange diarienumret FI Dnr 20-6054.

Frågor om remissen besvaras av Viktor Thell på telefon 076 - 507 85 39 eller e-post viktor.thell@fi.se

Laddar sidan