Brett stöd för global hållbarhetsredovisning

I månadsskiftet april/maj arrangerade Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) två rundabordssamtal om hållbarhetsredovisning. Diskussionerna visade på ett tydligt stöd för både Ioscos och IFRS Foundations arbete mot en enhetlig och jämförbar global standard för företags hållbarhetsredovisning.

Rundabordssamtalen arrangerades inom ramen för den arbetsgrupp inom Iosco som leds av Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Deltagarna bestod av centrala aktörer på området, både finansiella och icke-finansiella globala bolag samt globala organisationer.

Det första rundabordssamtalet var av mer teknisk karaktär, medan det andra arrangerades tillsammans med World Economic Forum (WEF) och fokuserade mer på strategiska frågor.