FI följer riktlinjer för tillfällen då gränsvärden för stora exponeringar överskrids

2021-12-21 | Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer med kriterier för att bedöma de undantagsfall då institut överstiger gränsvärdena för stora exponeringar i artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt tiden och åtgärderna för att säkerställa att institutet åter efterlever kraven, enligt artikel 396.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/09). FI kommer att följa riktlinjerna när de blir tillämpliga från och med den 1 januari 2022.

Riktlinjerna syftar till att ange de kriterier som behöriga myndigheter bör använda för att bedöma de undantagsfall som beskrivs i artikel 396.1 i förordningen och när myndigheterna tillåter att ett institut överskrider de gränsvärden för stora exponeringar som anges i förordningen. I riktlinjerna anges även de kriterier som en myndighet bör använda för att fastställa en lämplig tidpunkt för när exponeringarna ska ligga under gränsvärdena igen och vilka åtgärder som institutet ska vidta för att säkerställa detta. Riktlinjerna anger dessutom vilken ytterligare information som myndigheten bör få när ett institut rapporterar om en överträdelse av gränsen för stora exponeringar.

Riktlinjerna publicerades av EBA den 21 september 2021 och gäller institut som omfattas av definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan