FI tillämpar riktlinjer för marknadsdata enligt Mifid 2/Mifir

Finansinspektionen har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om artiklarna 13, 15.1 och 18.8 i förordning 600/2014/EU (Mifir) samt artiklarna 64.1, 64.2, 65.1 och 65.2 i direktiv 2014/65/EU (Mifid 2).

Den 18 augusti 2021 publicerade Esma översättningar av riktlinjer om artiklarna 13, 15.1 och 18.8 i förordning 600/2014/EU samt artiklarna 64.1, 64.2, 65.1 och 65.2 i Mifid 2 (ESMA70-156-4263). Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att finansmarknadsaktörerna har en enhetlig tolkning av kravet på tillhandahållande av marknadsdata på rimliga affärsvillkor (RCB), inklusive kraven på offentliggörande, samt av kravet på gratis tillhandahållande av marknadsdata 15 minuter efter offentliggörandet (fördröjda data). Dessa riktlinjer syftar även till att säkerställa att nationella behöriga myndigheter har en gemensam förståelse av och utvecklar konsekventa tillsynsmetoder vid bedömning av fullständigheten, begripligheten och konsekvensen av rimliga affärsvillkor och tillhandahållanden av fördröjda data.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.