FI tillämpar riktlinjer för sund ersättningspolicy med vissa undantag

2021-12-20 | EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s reviderade riktlinjer för sund ersättningspolicy med undantag för delar i riktlinjerna som inte överensstämmer med svensk rätt.

EBA publicerade den 2 juli 2021 reviderade riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/04) (riktlinjerna). Riktlinjerna gäller från och med den 31 december 2021. EBA:s tidigare riktlinjer om sund ersättningspolicy (EBA/GL/2015/22) av den 22 december 2015 upphävs den 31 december 2021.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA att FI inte kommer att följa EBA:s reviderade riktlinjer fullt ut i nedanstående delar.

Vilka regler som är tillämpliga på filialer i Sverige till kreditinstitut i tredje land bestäms av svensk lag och är inte möjligt för FI att besluta om (punkt 83 i riktlinjerna).

Återkrav är inte möjligt enligt svensk rätt. Riktlinjerna för detta kommer därför inte tillämpas i Sverige (framför allt del 15.7).

När det gäller en punkt i riktlinjerna har FI även lämnat förtydligande information till EBA:
Möjligheten för FI att ingripa bestäms av svensk lag. I punkt 128 beskrivs i detalj hur tillsynsmyndigheten ska ingripa om ett beviljande av rörlig ersättning skadar upprätthållandet av en sund kapitalbas. I Sverige är ingripandemöjligheterna mer generellt beskrivna (punkt 128).

I övriga delar har FI meddelat att FI kommer att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan