Iosco vill se bättre värderingstjänster för hållbarhet

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) ser behov av åtgärder för att förbättra de tjänster för värdering av hållbarhet (ESG-rating) som finns på marknaden. Det visar en rapport som Iosco publicerar i dag.

Till följd av det kraftigt ökade intresset för hållbara investeringar har efterfrågan stigit på tjänster för att värdera hållbarhetsfaktorer. Det handlar om ESG-faktorer som fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare är skyldiga att informera investerare och kunder om. Värderingstjänsterna har därmed fått allt större betydelse, likaså olika datatjänster kring detta. För att få en bättre förståelse för situationen har Iosco genomfört en faktainsamling och analyserat läget.

Rapporten visar bland annat att det saknas enhetlighet och tydlighet kring definitioner av vad de olika rating- och datatjänsterna avser att mäta. Transparensen kring underliggande metoder är också bristfällig, och tjänsterna har otillräcklig spridning, geografiskt och sektorsvis. Iosco presenterar därför i rapporten ett antal rekommendationer till leverantörerna av tjänsterna, användarna och ansvariga reglerare.

Bakom rapporten, som nu är ute för konsultation, står den arbetsgrupp för hållbar finans som Iosco bildade förra våren och som FI:s generaldirektör Erik Thedéen är ordförande för.

Rapporten är en del i ett övergripande ramverk för hållbarhet som Iosco utvecklar i nära samarbete med sina medlemmar och andra internationella organisationer. Tidigare har Iosco publicerat rapporter om behovet av en global standard för hållbarhetsredovisning och fondförvaltares hållbarhetsaktiviteter och rapportering.

ESG står för Environmental, Social and Governance, det vill säga klimatfrågor som till exempel utsläpp av växthusgaser och vattenförbrukning, sociala frågor som arbetsförhållanden och hantering av leveranskedjor, och ledningsfrågor som chefslöner och styrelsesammansättningar.