Lagrådsremiss om uppskjuten enhetlig elektronisk rapportering

Finansdepartementet har publicerat en lagrådsremiss om förslaget att senarelägga kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef).

I lagrådsremissen föreslås att kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.