Remiss – upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen föreslår att myndighetens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde upphävs och ersätts genom särskilda beslut som publiceras på fi.se.

Finansinspektionen (FI) ska för varje kvartal beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde, och vid behov fastställa eller ändra ett kontracykliskt buffertvärde (7 kap. 1 § första stycket lagen [2014:966] om kapitalbuffertar). FI har med stöd av bemyndigande från regeringen meddelat beslut om buffertvärdet genom myndighetens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde. Dessa föreskrifter ändrades senast i mars 2020 då buffertvärdet sänktes från 2,5 till 0 procent. Bakgrunden till förslaget att upphäva föreskrifterna är att myndigheten framöver avser att fastställa eller ändra det kontracykliska buffertvärdet genom särskilda beslut som publiceras på myndighetens webbplats, i stället för genom föreskrifter.

Föreskrifterna föreslås upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

FI skickade ut förslaget på remiss den 24 juni. Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 22 juli 2021. Ange diarienummer FI dnr 21-17327.