Två rapporter från Baselkommittén om klimatrelaterade finansiella risker

Baselkommittén för banktillsyn har publicerat två rapporter om klimatrelaterade finansiella risker. Den ena handlar om hur klimatrelaterade risker påverkar finansiella risker och den andra tar upp metoder för att hantera sådana risker.

Rapporterna är avsedda att läsas tillsammans. Den första beskriver hur klimatrelaterade finansiella risker uppstår och hur de påverkar såväl banker som banksystemet som helhet.

Den andra rapporten ger en överblick över olika metoder för att mäta klimatrisker som banker och tillsynsmyndigheter arbetar med för närvarande. Den senare rapporten hänvisar till FI:s hållberhetsrapport 2021 och den pilotstudie som beskrivs i denna rapport, där FI undersökte hur svenska försäkringsföretag förhåller sig till klimatmålen i Parisavtalet med hjälp av verktyget PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment).

Bakom båda rapporterna står arbetsgruppen Task Force on Climate-related Financial Risks (TFCR), som bildades i januari 2020 och där FI deltar. TFCR går nu vidare med en översyn av hur Baselregelverket är anpassat till att hantera klimatrelaterade finansiella risker. Även i detta arbete deltar FI aktivt.