Hållbarhetsrapport 2021 – klimatet i fokus

Finansinspektionen har i uppdrag att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporten ger en beskrivning av aktuella frågor inom hållbarhetsområdet som berör den finansiella sektorn och ger exempel på vad FI arbetar med inom området.

I rapporten beskrivs bland annat FI:s arbete med kommande EU-regleringar och för att få fram en global standard för hållbarhetsrapportering, samt andra aktiviteter på området som FI nyligen genomfört eller avser att genomföra i närtid.

Under året har vi bland annat undersökt i vilken utsträckning de finansiella företagen frivilligt mäter och rapporterar klimatrelaterade risker och klimateffekter. Vi har också gjort beräkningar på hur tillgångar i svenska försäkringsföretag förhåller sig till klimatmålen i Parisavtalet, där världens länder enades om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5−2 grader.

Under 2021 kommer FI också att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos banker. Vi kommer att granska vilka hänsyn bankerna tar till hållbarhetsrisker när de bedömer lönsamheten i sina affärsplaner och i sin riskhantering. FI kommer dessutom att analysera hållbarhetsrisker i bankernas kreditportföljer.

För att få ner utsläppen behöver priset på koldioxid öka på många håll i världen. För att bättre förstå och hantera omställningsrisken kopplad till framtida prishöjningar förespråkar FI att företag använder internpris på koldioxid, och att de redovisar information om det externt.