Esma påminner fondförvaltare om deras skyldigheter mot investerare med anledning av kriget i Ukraina

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om de konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har för fonder. Syftet är att främja investerarskydd och att de åtgärder som vidtas för att hantera den ryska invasionens effekter för fonder som är exponerade mot ryska, belarusiska och ukrainska tillgångar är enhetliga.

Uttalandet berör i synnerhet skyldigheterna för fondförvaltare (till exempel fondbolag och AIF-förvaltare) att förvalta fonder i investerarnas gemensamma intresse, ha lämpliga system för likviditetshantering och säkerställa en korrekt värdering av tillgångarna.

Uttalandet innehåller vägledning om:

  • lämpliga åtgärder vid exponering mot ryska, belarusiska och ukrainska tillgångar om det råder osäkerhet om värdering och likviditet
  • vilken process fondförvaltarna bör följa när de utvärderar tillgångarna
  • om det kan övervägas att använda så kallade sidofickor (side pockets) eller liknande arrangemang för att avskilja tillgångarna.

Esma förväntar sig att fondförvaltare som står inför likviditetsproblem bedömer om det fortfarande går att fastställa ett korrekt värde på tillgångarna och att de anpassar värderingen utan onödigt dröjsmål. Esma kommer fortsätta att noga övervaka situationen och vidta eller rekommendera alla nödvändiga åtgärder för att mildra den ryska invasionens effekter för fonder.