Esma publicerar fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2022.

Årets fokusområden präglas av behovet av att beakta effekterna av Rysslands invasion av Ukraina, det makroekonomiska läget och upplysningar klimatrelaterade frågor. De prioriterade områdena har valts ut gemensamt av Esma och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna och berör flera områden.

Prioriteringar anges för såväl de finansiella rapporterna, upprättade enligt IFRS, som hållbarhetsrapporterna och alternativa nyckeltal (APM). Dessutom påminner Esma om tillämpningen av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef).