Esma vägleder om tillsyn över hållbarhetsupplysningar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har i dag publicerat en vägledning för behöriga myndigheter att använda i tillsynen över och tillståndsgivningen för bland annat fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller deras tillämpning av regelverken för hållbarhetsrisker och hållbarhetsrelaterade upplysningar.

De regelverk som vägledningen omfattar är bland annat EU:s gröna taxonomiförordning, EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar och de delegerade akterna om hållbarhetsrisker. Vägledningen berör bland annat frågor som fonddokumentation och marknadsföring. Den tar även upp principer för vilka fonder som ska få ha namn som anknyter till orden "hållbar", "grön" och liknande.

FI anser att det är positivt att det utvecklas gemensamma principer för vilka fonder som exempelvis ska få kalla sig hållbara och kommer att se om det finns anledning att ändra ställningstaganden vi tidigare gjort.

Syftet med vägledningen är att främja gemensamma tillsynsmetoder och praxis. Nationella myndigheter behöver dock inte – till skillnad från när det gäller riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn – svara Esma hur vägledningen kommer att tillämpas, det som brukar kallas principen "följ eller förklara". Vägledningen är heller inte bindande för FI. Vägledningen kan komma att uppdateras.

I övrigt hänvisar FI till vägledningen.