FI följer riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskrav

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa dess riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt värdepappersbolagsförordningen.

Den 29 juli 2022 publicerade EBA riktlinjer om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10).

Riktlinjerna gäller för behöriga myndigheter och små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag och är tillämpliga på sådana värdepappersföretag på individuell nivå.

Riktlinjerna beskriver kriterier och faktorer som ska beaktas för att undanta små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag från likviditetskraven i artikel 43 i värdepappersbolagsförordningen. Riktlinjerna börjar att gälla den 28 november 2022.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan