FI följer riktlinjer om samarbete och informationsutbyte

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU.

FI kommer att följa riktlinjerna när de blir tillämpliga från och med den 1 juni 2022.

Riktlinjerna publicerades av EBA den 16 december 2021. I dessa riktlinjer specificeras formerna för samarbete och informationsutbyte, särskilt när det gäller gränsöverskridande koncerner och i samband med identifiering av allvarliga överträdelser av reglerna om penningtvätt, i enlighet med artikel 117.6 i direktiv 2013/36/EU.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan