FI föreslår nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

De föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) gäller fondbolag. Några av ändringarna gäller dock inte för viss verksamhet som fondbolag driver från en filial i ett annat land inom EES, medan de däremot gäller för viss verksamhet som förvaltningsbolag inom EES driver från en filial i Sverige.

Förslaget innebär i huvudsak att företagen ska

  • beakta eller integrera hållbarhetsrisker i olika delar av verksamheten och organisationen, bland annat när de tillämpar olika organisatoriska krav och aktsamhetskrav
  • ha tillräckliga resurser och personal med den kunskap som krävs för att integrera hållbarhetsrisker
  • identifiera de typer av intressekonflikter som kan uppstå när hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller och som kan skada fondandelsägarnas intressen
  • i vissa fall beakta de huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbeslut kan få för hållbarhetsfaktorer när de tillämpar olika aktsamhetskrav.

Avsikten med ändringarna är att genomföra de ändringar i direktiv 2010/43/EU som har gjorts genom direktiv (EU) 2021/1270.

De föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna) gäller värdepappersinstitut. De gäller även viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver, nämligen diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument och sidotjänster.

Förslaget innebär ändringar i föreskrifterna om produktstyrning. Ändringarna innebär bland annat att hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när ett värdepappersinstitut specificerar målgrupp för ett finansiellt instrument samt att hållbarhetsfaktorer ska presenteras på ett transparent sätt.

Avsikten med ändringarna är att genomföra de ändringar i direktiv (EU) 2017/593 som har gjorts genom direktiv (EU) 2021/1269.

Slutligen föreslår FI vissa redaktionella ändringar i fondföreskrifterna, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna) och värdepappersföreskrifterna.

Ändringarna i fondföreskrifterna och AIF-föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Ändringarna i värdepappersföreskrifterna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.
Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 27 april 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-29976.

Frågor om remissen besvaras av Lisa Söderström på telefon 08-408 988 62 eller mejl lisa.soderstrom@fi.se.