Ny förordning om hållbarhetsrelaterad information från kreditinstitut

2022-12-22 | Hållbarhet Nyheter Bank

Den 8 januari 2023 träder en ny förordning i kraft som reglerar hur vissa kreditinstitut ska lämna hållbarhetsrelaterad information i sina Pelare 3-rapporter.

Enligt artikel 449a i förordning 575/2013 (tillsynsförordningen) ska stora institut som har emitterat värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat från och med den 28 juni 2022 offentliggöra information om risker när det gäller miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-risker), inbegripet fysiska risker och omställningsrisker.

Den nya genomförandeförordningen, (EU) 2022/2453, innehåller viktiga regler och upplysningar, inklusive mallar, om hur denna information ska lämnas. I förordningen finns bestämmelser som bland annat relaterar till information som ska lämnas enligt EU:s gröna taxonomiförordning.

Den nya genomförandeförordningen, (EU) 2022/2453, ändrar en tidigare genomförandeförordning, (EU) 2021/637.