Redovisningstillsyn i Europa 2021

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2021 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Denna årliga rapport ger, liksom tidigare års versioner, en översikt över de aktiviteter som Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under det senast gångna kalenderåret och vilka aktiviteter som planeras för det innevarande kalenderåret. Detaljerad information lämnas om antalet undersökningar som utförts under 2021 och de tillsynsåtgärder dessa medfört.

Under 2021 har Esma:s arbete med att harmonisera redovisningstillsynen fokuserat på tillämpningen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, IAS 36 Nedskrivningar, IFRS 16 Leasingavtal, IAS 12 Inkomstskatter och redovisningsstandarderna IFRS 7 och 9 om finansiella instrument.

Tillsynsaktiviteterna under 2021 omfattade även alternativa nyckeltal och icke-finansiell information om hållbarhet, som miljö- och klimatrelaterade frågor.

Laddar sidan