Svensk översättning av delegerad förordning till disclosureförordningen

2022-07-08 | Hållbarhet Regler Nyheter

Nu finns de svenska översättningarna av EU-kommissionens delegerade förordning till EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen eller SFDR) jämte bilagor tillgängliga på kommissionens hemsida.

Förordningen har ännu inte har trätt i kraft, men FI påminner om vikten av att arbeta aktivt med implementeringen, om möjligt med utgångspunkt från de utkast som finns. Det är också bra att dokumentera de antaganden och vägval som görs, och att säkerställa att man har en beredskap för att anpassa sin verksamhet efterhand som reglerna blir klara och/eller mer vägledning kommer.

Laddar sidan