Europeiska tillsynsmyndigheter föreslår förbättringar av hållbarhetsrelaterade upplysningar

2024-06-19 | Hållbarhet Nyheter

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat ett gemensamt yttrande i samband med översynen av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Myndigheterna förordar ett regelverk som ger förutsättningar för både en grön omställning och ett förbättrat konsumentskydd.

De europeiska tillsynsmyndigheterna föreslår att introducera enkla och tydliga kategorier för finansiella produkter. De två frivilliga kategorierna, "hållbarhet" och "omställning", skulle underlätta för konsumenter att förstå målsättningen med de finansiella produkterna. Reglerna för kategorierna skulle ha tydliga kriterier för att minska risken för grönmålning. En hållbarhetsindikator som skulle gradera finansiella produkter såsom värdepappersfonder och livförsäkring- och pensionsprodukter föreslås också.

Yttrandet omfattar även andra områden, såsom:

  • Ändamålsenliga upplysningar för produkter utanför de två kategorierna
  • Förtydliganden gällande definitionen av hållbar investering
  • Förenklingar gällande presentationen av upplysningarna
  • Behovet av konsumenttester innan lagförslag presenteras

Bakgrund

De europeiska tillsynsmyndigheterna överlämnar detta yttrande till EU-kommissionen på eget initiativ med anledning av den översyn av SFDR och tillhörande delegerade förordning som EU-kommissionen genomför.

Finansinspektionen har i linje med sin strategi för att motverka grönmålning från 2022 aktivt deltagit i arbetet med detta yttrande. Tillsynsmyndigheterna erbjuder sitt fortsatta stöd och möjlighet att bistå EU-kommissionen i policyöverväganden inom ramen för översynen.