FI följer riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering

2024-06-11 | Regler EBA Nyheter Marknad Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering, inbegripet mångfaldspolicy och lönegapet mellan könen, i enlighet med direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Riktlinjerna syftar till att specificera den information som ska lämnas in till berörda myndigheter inom ramen för EBA:s riktmärkning av metoder för diversifiering inom ledningsorganet.

Informationsinsamlingen kommer att genomföras vart tredje år från och med 2025 (med referensdatum 31 december 2024), baserat på ett urval av företag.

Riktlinjerna gäller från och med den 27 juni 2024.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.